Assen

GM Voorgevel, Loon
Voorgevel van gemeentelijk monument te Loon
Credit
Wikimedia Commons - A.J. van der Wal
136
136

Gemeente Assen
Bezoekadres: Noordersingel 33, 9401 JW Assen
Postadres: Postbus 30018, 9400 RA Assen
Tel. 0592 36 69 11
www.assen.nl

Assen is een gemeente en stad in het noorden van de Nederlandse provincie Drenthe, waarvan het de hoofdstad is. De lange, strenge gevels van de Hendrikkazerne, de Emmakazerne en de Wilhelminakazerne bepalen tot op de dag van vandaag het beeld van het westelijke deel van de Drentse hoofdstad. Verder zijn er in de gemeente 8 dorpen gelegen: Loon, Ubbena, Rhee, Ter Aard, Zeijerveld, Witten, Graswijk en Anreep-Schieven .

Monumentenkaart

Assen heeft meer dan 250 gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten. Een groot deel van het oude centrum is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Assen mag zich dan ook met recht een monumentale stad noemen. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Woonhuis aan het Van der Feltzpark 4 in Assen - ron
Woonhuis aan het Van der Feltzpark 4 in Assen
Wikimedia commons - ronn

Monumentenzorg Assen

De gemeente Assen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Dan kunt u terecht bij het Drents Energieloket met vragen over het energiezuinig maken van uw woning. Hier kunt u verder inspiratie vinden en kosteloos en onafhankelijk advies krijgen.

Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. De plannen kunnen dan worden voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Dit betreft een openbare vergadering. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met vergunningen@assen.nl. Heeft u verbouwplannen?  

Assen aanzicht Overcingel - Ronn
Assen aanzicht Overcingel
Ronn

Geschiedenis Assen

In 1259 werd het nonnenklooster Maria in Campis of Mariënkamp verplaatst van Coevorden naar een dekzandrug op de plek waar nu het centrum van Assen ligt. Het grootste deel van de toen gegraven singels is later gedempt, maar de huidige straatnamen (Gedempte Singel, Noordersingel, Oostersingel en Zuidersingel) herinneren er nog aan. Later in de 17e eeuw ontstond er een echte nederzetting binnen de singels, ongeveer een cirkel met een diameter van 300 meter. Pas laat in de 18e eeuw werd Assen uitgebreid tot buiten dit gebied. Het voorheen vrij onaanzienlijke Assen werd pas rond die tijd een aantrekkelijke woonplaats voor de welgestelden in de provincie. 

Meer monumenten informatie

Naar boven