Amsterdam

Hermitage Amsterdam
Hermitage Amsterdam
Credit
Wiep van Apeldoorn
7668
7668
20
7649

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid
Afdeling Monumenten en Archeologie

Bezoekadres:
De Bazel
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Postadres: 
Postbus 10718
1001 ES Amsterdam
Tel.14020

erfgoed@amsterdam.nl
amsterdam.nl

Amsterdam is de grootste monumentenstad van Nederland. In de 16de eeuw breidde de stad sterk uit door toenemende bevolkingsgroei. Zo ontstond ook de grachtengordel, die inmiddels is opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Er zijn vele monumenten in de stad te vinden uit allerlei belangrijke periodes van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, zo is er tegenwoordig ook de Top 100 jonge monumenten.

Welke status heeft mijn monument?

Het monumentenregister van Amsterdam kent de volgende monumenten:

In de Welstandscriteria erfgoed staan deze statussen in detail beschreven.

Op de Cultuurhistorische waarden kaart zijn de verschillende beschermde gezichten te zien en zie je over welke gebieden een cultuurhistorische verkenning is geschreven.

Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, bijlage van het bouwkundig weekblad Architecture No. 12 d.d. 23-31935
Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, bijlage van het bouwkundig weekblad Architecture No. 12, 23 maart 1935

Waarderingskaart

Naast monumenten of architectonische hoogtepunten is ook het weefsel tússen de beschermde monumenten van cultuurhistorisch belang. Om ervoor te zorgen dat ook zorgvuldig wordt omgegaan met waardevolle panden en gebieden die niet wettelijk beschermd zijn, heeft Amsterdam waarderingskaarten opgesteld voor veel gebieden. De criteria (orde 2, orde 3 of anders) die uit de waardering van de architectuur in deze kaarten zijn afgeleid, vormen de basis voor de welstandsbeoordeling van bouwinitiatieven.

Voor meer informatie over criteria waar deze panden aan moeten voldoen kunt u de Welstandscriteria Erfgoed raadplegen.  

Monumenten en Archeologie

Monumenten en Archeologie is als gemeentelijk kenniscentrum het aanspreekpunt voor belanghebbenden en belangstellenden voor het Amsterdamse erfgoed. De medewerkers van Monumenten en Archeologie zetten zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Woont u in een monumentaal pand en wilt u meer informatie of gaat u verbouwen? 

Beleidskader

Het beleidskader voor het toetsen van ingrepen of herstel van monumenten wordt door Monumenten en Archeologie gebruikt om bouwplannen voor monumenten te toetsen. Het beleidskader bevat beoordelingscriteria en technische aanwijzingen, die gelden bij wijzigingen of herstel van gemeentelijke en rijksmonumenten in Amsterdam.

De beoordelingscriteria geven aan welke mogelijkheden er zijn om het monument aan te passen. De technische aanwijzingen geven aan hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Naast algemene criteria en technische aanwijzingen zijn ook specifieke aanwijzingen per onderdeel van een gebouw opgenomen.

Top 100 jonge monumenten

Deze Top 100 bestaat uit de absolute top van de naoorlogse Amsterdamse architectuur en stedenbouw, en vormt een aanvulling op de naoorlogse rijksmonumenten in de stad. Wilt u weten of u in of nabij een naoorlogs monument woont? 

Het GAK-gebouw aan de rondweg Amsterdam
Het GAK-gebouw aan de rondweg Amsterdam
Wikimedia commons - Anefo
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Erfgoed

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Amsterdam is de grootste monumentenstad van Nederland.

Het loket Duurzaam Erfgoed ondersteunt bij het verduurzamen van monumenten en gebouwen die onderdeel uitmaken van beschermde stads- en dorpsgezichten. U kunt hier terecht met al uw vragen over verduurzaming. Duurzaam Erfgoed helpt u verder om alle kansen te benutten.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingsplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij raden aan om in een vroeg stadium (vóór het opstellen van definitieve plannen en het indienen daarvan) contact met Monumenten en Archeologie op te nemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Een monument in Amsterdam. Wat betekent dat voor een eigenaar?

Richtlijnen voor werkzaamheden aan monumenten

Amsterdamse gracht
Amsterdamse gracht
Joost Enkelaar

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Amsterdam 1649 Blaeu
Historische kaart van Amsterdam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu
Afbeelding
Monument zoeken

Erfgoed van de Week

In de rubriek Erfgoed van de Week delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie een bijzondere archeologische vondst, vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of historische plek in Amsterdam.

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in Amsterdam kunt u ook terecht bij:

Naar boven