Amsterdam

Hermitage Amsterdam
Hermitage Amsterdam
Credit
Wiep van Apeldoorn
7681
7681
23
7647

Gemeente Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid
Afdeling Monumenten en Archeologie

Bezoekadres:
De Bazel
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Postadres: 
Postbus 10718
1001 ES Amsterdam
Tel.14020

erfgoed@amsterdam.nl
amsterdam.nl

Amsterdam is de grootste monumentenstad van Nederland. In de 16de eeuw breidde de stad sterk uit door toenemende bevolkingsgroei. Zo ontstond ook de grachtengordel, die inmiddels is opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Er zijn vele monumenten in de stad te vinden uit allerlei belangrijke periodes van de Nederlandse cultuurgeschiedenis, zo is er tegenwoordig ook de Top 100 jonge monumenten.

Welke status heeft mijn monument?

Het monumentenregister van Amsterdam kent de volgende monumenten:

In de Welstandscriteria erfgoed staan deze statussen in detail beschreven.

Op de Cultuurhistorische waarden kaart zijn de verschillende beschermde gezichten te zien en zie je over welke gebieden een cultuurhistorische verkenning is geschreven.

Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, bijlage van het bouwkundig weekblad Architecture No. 12 d.d. 23-31935
Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, bijlage van het bouwkundig weekblad Architecture No. 12, 23 maart 1935

Waarderingskaart

Naast monumenten of architectonische hoogtepunten is ook het weefsel tússen de beschermde monumenten van cultuurhistorisch belang. Om ervoor te zorgen dat ook zorgvuldig wordt omgegaan met waardevolle panden en gebieden die niet wettelijk beschermd zijn, heeft Amsterdam waarderingskaarten opgesteld voor veel gebieden. De criteria (orde 2, orde 3 of anders) die uit de waardering van de architectuur in deze kaarten zijn afgeleid, vormen de basis voor de welstandsbeoordeling van bouwinitiatieven.

Voor meer informatie over criteria waar deze panden aan moeten voldoen kunt u de Welstandscriteria Erfgoed raadplegen.  

Monumenten en Archeologie

Monumenten en Archeologie is als gemeentelijk kenniscentrum het aanspreekpunt voor belanghebbenden en belangstellenden voor het Amsterdamse erfgoed. De medewerkers van Monumenten en Archeologie zetten zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Woont u in een monumentaal pand en wilt u meer informatie of gaat u verbouwen? 

Beleidskader

Het beleidskader voor het toetsen van ingrepen of herstel van monumenten wordt door Monumenten en Archeologie gebruikt om bouwplannen voor monumenten te toetsen. Het beleidskader bevat beoordelingscriteria en technische aanwijzingen, die gelden bij wijzigingen of herstel van gemeentelijke en rijksmonumenten in Amsterdam.

De beoordelingscriteria geven aan welke mogelijkheden er zijn om het monument aan te passen. De technische aanwijzingen geven aan hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Naast algemene criteria en technische aanwijzingen zijn ook specifieke aanwijzingen per onderdeel van een gebouw opgenomen.

Top 100 jonge monumenten

Deze Top 100 bestaat uit de absolute top van de naoorlogse Amsterdamse architectuur en stedenbouw, en vormt een aanvulling op de naoorlogse rijksmonumenten in de stad. Wilt u weten of u in of nabij een naoorlogs monument woont? 

Het GAK-gebouw aan de rondweg Amsterdam
Het GAK-gebouw aan de rondweg Amsterdam
Wikimedia commons - Anefo
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Erfgoed

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Amsterdam is de grootste monumentenstad van Nederland.

Het loket Duurzaam Erfgoed ondersteunt bij het verduurzamen van monumenten en gebouwen die onderdeel uitmaken van beschermde stads- en dorpsgezichten. U kunt hier terecht met al uw vragen over verduurzaming. Duurzaam Erfgoed helpt u verder om alle kansen te benutten.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingsplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij raden aan om in een vroeg stadium (vóór het opstellen van definitieve plannen en het indienen daarvan) contact met Monumenten en Archeologie op te nemen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen? 

Een monument in Amsterdam. Wat betekent dat voor een eigenaar?

Richtlijnen voor werkzaamheden aan monumenten

Amsterdamse gracht
Amsterdamse gracht
Joost Enkelaar

Amsterdams Restauratiefonds

Gaat u restaureren? ​Als eigenaar van een gemeentelijk monument in Amsterdam kunt u de Amsterdams Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele kosten kunt u terecht bij Monumenten en Archeologie.

Noord-Hollands Monumentenfonds

Heeft u een monument in de provincie Noord-Holland dat van oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning of is uw pand een provinciaal monument?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw pand.

Op het moment zijn helaas alle middelen uit het fonds benut. Door de revolverende werking komen er telkens nieuwe middelen beschikbaar. Voor de actuele mogelijkheden kunt u contact op nemen met Bernard Brons.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Amsterdam 1649 Blaeu
Historische kaart van Amsterdam ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu
Afbeelding
Monument zoeken

Erfgoed van de Week

In de rubriek Erfgoed van de Week delen de erfgoedexperts van Monumenten en Archeologie een bijzondere archeologische vondst, vindplaats, voorwerp, monumentaal gebouw of historische plek in Amsterdam.

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in Amsterdam kunt u ook terecht bij:

Musea Amsterdam

Naar boven