Ameland

Commandeurshuis Ameland
Commandeurshuis Ameland
Credit
Vincent van den Hoven
112
112

Gemeente Ameland
Bezoekadres: Jelmeraweg 1, 9162 EA Ballum
Postadres: Postbus 22, 9160 AA Hollum
0519 - 555555
info@ameland.nl
www.ameland.nl

Ameland is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse Waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt.

De dorpen op Ameland hebben unieke monumentale panden die herinneren aan het verleden. Op Ameland zijn diverse rijksmonumenten te vinden verspreid over het eiland. Daarbij kent Ameland drie beschermde dorpsgezichten: het gezicht op Nes, het gezicht op Hollum en het gezicht op Ballum. 

 

Commandeurshuis Ameland
Commandeurshuis Ameland

Monumentenzorg Ameland

De gemeente Ameland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Het gemeentelijk beleid is gericht op beschermen en zo mogelijk versterken van de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de gebieden die zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Ameland zet zich in om het eiland grotendeels op een duurzame manier in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien. Met Duurzaam Ameland is de gemeente een samenwerkingsverband aangegaan met een aantal bedrijven om dit doel te bereiken. Dit initiatief is nog volop in ontwikkeling. Er komt in de nabije toekomst ook aandacht voor het verduurzamen van monumenten. 

Commandeurshuis Ameland
Commandeurshuis Ameland
Vincent van den Hoven

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Er wordt dan onder andere getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Kaart Blaue Ameland
Detail Ameland van de "Frisia Occidentalis" door J. Blaue ca. 1662

Geschiedenis Ameland

Geologisch gezien is Ameland een vrij jong waddeneiland. De afgelopen 7000 jaar is het hele waddengebied altijd dynamisch geweest; getijgeulen hebben zich regelmatig verlegd, ook de grenzen van het wadden- en kweldergebied en de locaties van de Waddeneilanden schoven regelmatig op. 

De eerst bekende vermelding van Ameland komt uit een schenking van Reginmunt aan de Abdij van Fulda uit het begin van de 9e eeuw. De geïsoleerde positie van Ameland had als gevolg dat het in de latere middeleeuwen, toen de Hollandse graven Friesland wilden veroveren, gemakkelijk kon worden ingenomen. 

In 1795 verloor Ameland zijn zelfstandigheid. De heerlijkheidsrechten werden afgeschaft. Pas in 1801 werd Ameland een deel van de Bataafse Republiek en werd het ondergebracht bij het Departement Friesland. Ameland werd een grietenij, de Friese voorloper van de gemeente. 

Meer monumenten informatie

Naar boven