Alphen aan den Rijn

Burgemeester_Visserpark,_Alphen_aan_den_Rijn_02
Burgemeester Visserpark, Alphen aan den Rijn
Credit
Wikimedia Commons - Dqfn13
166
166

Gemeente Alphen aan den Rijn
Bezoekadres: 
Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
140172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl

Alphen aan den Rijn is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. De plaats is gelegen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, aan de rivieren Oude Rijn en Gouwe in het veenweidegebied Groene Hart tussen de grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Erfgoed- en monumentenregister

Sommige bouwwerken hebben zo'n hoge architectonische, bouw- of cultuurhistorische waarde, dat is besloten om deze te beschermen. In Alphen aan den Rijn gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Wilt u weten of u in een monumentaal pand woont? 

Alphen aan den Rijn - De Bonte Paal  - Basvb
Alphen aan den Rijn - De Bonte Paal
Wikimedia commons - Basvb

Naast monumenten kent de gemeente Alphen aan den Rijn meer meer cultuurhistorische objecten zoals bouwwerken, ensembles en landschappelijke gebieden/elementen. Deze worden beschermd via het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie. In de folder Cultuurhistorische waarden in de gemeente Alphen aan den Rijn (hieronder) kunt u hier meer over lezen. 

In deze folder kunt u onder andere lezen voor welke werkzaamheden u een omgevingsvergunning dient aan te vragen bij de gemeente. 

Cultuurhistorische waarden in de gemeente Alphen aan den Rijn

Monumentenzorg

De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Het Erfgoedbeleid is gericht op het waarderen en behouden van het aanwezige waardoor het bijdraagt aan de ontwikkeling van de gemeente en haar inwoners. Erfgoedwaarden komen voort uit nieuwe ontwikkelingen die het tijdsbeeld markeren. Goed erfgoedbeleid zorgt voor ontwikkeling met kennis van de geschiedenis zonder ontwikkeling tegen te houden. Het geeft de gemeente en de individuele kernen een gezicht en viert de lokale trots en gebruiken. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Monumentenwacht

Restauratie en onderhoud zijn van groot belang voor instandhouding van monumenten. Om beter zicht te krijgen op de werkzaamheden die nodig zijn, helpt het als u beschikt over een inspectierapport van de Monumentenwacht. Monumenteigenaren kunnen daarom op kosten van de gemeente hun pand tweejaarlijks laten analyseren door de Monumentenwacht.

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Een monumentenschildje is een schildje dat is aangebracht op een gebouw ten teken dat het bescherming geniet als monument (onroerend cultureel erfgoed) of als bewaarplaats van roerend cultureel erfgoed. Als eigenaar van een monumentaal pand kunt u een monumentenschildje bevestigen. Heeft uw monument nog geen schildje?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Als eigenaar-bewoner van een woning in Alphen aan den Rijn kunt u energieadvies op maat aanvragen via de gemeente. Een gediplomeerd energieadviseur bezoekt dan uw woning. Aan de hand van een gesprek en een inspectie van uw woning ontvangt u een advies met daarin de mogelijke verduurzamingsmaatregelen. Door isolatie kan de woning bijvoorbeeld met minder energie veel beter en sneller worden verwarmd. Dit verlaagt het energiegebruik en verhoogt het comfort in huis.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Subsidie Erfgoedfonds

Voor behoud en beleving van Alphens cultureel erfgoed kunt u subsidie aanvragen bij het Erfgoedfonds. Het gaat om incidentele projecten die bijdragen aan de ervaring van cultureel erfgoed door inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Voorbeelden zijn:

  • een project dat bijdraagt aan het behoud van erfgoed bijvoorbeeld restauratie, herbestemming, herstel en onderhoud of het leren van een ambacht);
  • een project dat bijdraagt aan de beleving van erfgoed (bijvoorbeeld organiseren van activiteit of evenement om erfgoed zichtbaar te maken, een informatiebord of het ontwikkelen van educatief materiaal).

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Een monument is een beschermd object. Hieraan mogen niet zomaar (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor bouwwerkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Doe eerst een vergunningencheck. U weet dan of u voor uw (ver)bouwplan een vergunning moet aanvragen. Heeft u verbouwplannen?  

Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders over gemeentelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, gemeentelijke archeologische monumenten, cultuurgoederen en verzamelingen. De commissie draagt bij aan de ontwikkeling van een integraal erfgoedbeleid en aangelegenheden die van belang kunnen zijn cultureel erfgoed in brede zin van het woord. Heeft u een vraag voor de erfgoedcommissie? 

Gezicht op Alphen aan den Rijn, François van Bleyswijck, 1714 - 1728
Gezicht op Alphen aan den Rijn, François van Bleyswijck, 1714 - 1728

Geschiedenis Alphen aan den Rijn

Alphen aan de Rijn is ontstaan aan de monding van riviertje de Aar in de Rijn. Op de plek stond een Romeins verdedigingsfort Albaniana, met manschapsbarakken, werkplaatsen, haardplaatsen, graanschuur, badhuis, straten, waterputten, grachten, wachttorens, verdedigingswal, rivierbeschoeiing en kades. In het tot de gemeente Alphen horende dorp Zwammerdam zijn resten gevonden van de Romeinse nederzetting Nigrum Pullum. Albaniana groeide langzaam uit tot een handelscentrum in de regio. Germaanse aanvallen maakten daar omstreeks 270 na Chr. een einde aan. 

In 1250 is sprake van het Hof van Alfen gelegen aan de zuidelijke oever van de Molenvliet vlakbij waar deze in de Rijn uitmondt. Het Hof is in het bezit van de Graven van Holland, verworven van de Bisschop van Utrecht. 

ezicht op het kasteel Hof van Alphen, 1749, Hendrik Spilman, naar Jan de Beijer, 1750 - 1792
Gezicht op het kasteel Hof van Alphen, 1749, Hendrik Spilman, naar Jan de Beijer, 1750 - 1792

In de 17e eeuw kwam Alphen tot bloei mede dankzij de aanleg van een brug over de Oude Rijn, de uitdieping van de Oude Rijn , het Aarkanaal wordt gegraven en in 1664 wordt het jaagpad aangelegd tussen Utrecht en Leiden langs de noordoever van de Oude Rijn. Vanaf de 18e eeuw worden diverse buitenplaatsen aangelegd langs de Oude Rijn voor rijke burgers uit Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 

Naar boven