Alphen aan den Rijn

Burgemeester_Visserpark,_Alphen_aan_den_Rijn_02
Burgemeester Visserpark, Alphen aan den Rijn
Credit
Wikimedia Commons - Dqfn13
166
166
144

Gemeente Alphen aan den Rijn
Bezoekadres: 
Postadres: Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
140172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
www.alphenaandenrijn.nl

Alphen aan den Rijn is de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. De plaats is gelegen in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, aan de rivieren Oude Rijn en Gouwe in het veenweidegebied Groene Hart tussen de grote steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Erfgoedregister

Sommige bouwwerken hebben zo'n hoge architectonische, bouw- of cultuurhistorische waarde, dat is besloten om deze te beschermen. In Alphen aan den Rijn staan gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Wilt u weten of u in een monumentaal pand woont? 

Alphen aan den Rijn - De Bonte Paal  - Basvb
Alphen aan den Rijn - De Bonte Paal
Wikimedia commons - Basvb

Naast monumenten kent de gemeente Alphen aan den Rijn meer meer cultuurhistorische objecten zoals bouwwerken, ensembles en landschappelijke gebieden/elementen. Deze worden beschermd via het bestemmingsplan en beheersverordening Cultuurhistorie. In de folder Cultuurhistorische waarden in de gemeente Alphen aan den Rijn (hieronder) kunt u hier meer over lezen. 

Cultuurhistorische waarden in de gemeente Alphen aan den Rijn

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Een monumentenschildje is een schildje dat is aangebracht op een gebouw ten teken dat het bescherming geniet als monument (onroerend cultureel erfgoed) of als bewaarplaats van roerend cultureel erfgoed. Als eigenaar van een monumentaal pand kunt u een monumentenschildje bevestigen. Heeft uw monument nog geen schildje?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. 

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

VvE’s en duurzaamheid: woont u in een appartement binnen een VvE en wiltt u aan de slag met duurzaamheid? Het VvE Duurzaamheidsloket informeert u over de mogelijkheden voor subsidie en financiering.

Funderingsloket Groene Hart

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek hebben zich verenigd in het Funderingsloket Groene Hart. Als inwoner kunt u hier meldingen maken van funderingsschade aan uw huis of informatie opvragen. Een funderingsspecialist zal uw melding en vragen op afstand beantwoorden.

Afbeelding
Toolbox

Subsidie instandhouding erfgoed

Voor de instandhouding van een gemeentelijk monument of aangemerkte cultuurhistorisch waardevol object (gebouw) kunt u subsidie aanvragen. Het gaat om de kosten voor het onderhouden of herstellen van het beschermde object. 

De hoogte van een subsidie is maximaal 30% van de kosten voor instandhouding per pand per jaar. Het maximum bedrag is:

  • € 5.000 voor een gemeentelijk monument.
  • € 5.000 voor een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk categorie ‘zeer hoog’.
  • € 3.000 voor een cultuurhistorisch waardevol bouwwerk categorie ‘hoog’ of ‘gemiddeld’.
  • Het totaal beschikbare budget is € 150.000. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld tot het budget op is. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De gemeente Alphen aan den Rijn zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Het Erfgoedbeleid is gericht op het waarderen en behouden van het aanwezige waardoor het bijdraagt aan de ontwikkeling van de gemeente en haar inwoners. Erfgoedwaarden komen voort uit nieuwe ontwikkelingen die het tijdsbeeld markeren. Goed erfgoedbeleid zorgt voor ontwikkeling met kennis van de geschiedenis zonder ontwikkeling tegen te houden. Het geeft de gemeente en de individuele kernen een gezicht en viert de lokale trots en gebruiken. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Erfgoedcommissie

De erfgoedcommissie adviseert op verzoek of uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders over gemeentelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, gemeentelijke archeologische monumenten, cultuurgoederen en verzamelingen. De commissie draagt bij aan de ontwikkeling van een integraal erfgoedbeleid en aangelegenheden die van belang kunnen zijn cultureel erfgoed in brede zin van het woord. Heeft u een vraag voor de erfgoedcommissie? 

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Een monument is een beschermd object. Hieraan mogen niet zomaar (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Voor bouwwerkzaamheden aan monumenten is vaak een omgevingsvergunning nodig

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Gezicht op Alphen aan den Rijn, François van Bleyswijck, 1714 - 1728
Gezicht op Alphen aan den Rijn, François van Bleyswijck, 1714 - 1728

Geschiedenis Alphen aan den Rijn

Alphen aan de Rijn is ontstaan aan de monding van riviertje de Aar in de Rijn. Op de plek stond een Romeins verdedigingsfort Albaniana, met manschapsbarakken, werkplaatsen, haardplaatsen, graanschuur, badhuis, straten, waterputten, grachten, wachttorens, verdedigingswal, rivierbeschoeiing en kades. In het tot de gemeente Alphen horende dorp Zwammerdam zijn resten gevonden van de Romeinse nederzetting Nigrum Pullum. Albaniana groeide langzaam uit tot een handelscentrum in de regio. Germaanse aanvallen maakten daar omstreeks 270 na Chr. een einde aan. 

In 1250 is sprake van het Hof van Alfen gelegen aan de zuidelijke oever van de Molenvliet vlakbij waar deze in de Rijn uitmondt. Het Hof is in het bezit van de Graven van Holland, verworven van de Bisschop van Utrecht. 

ezicht op het kasteel Hof van Alphen, 1749, Hendrik Spilman, naar Jan de Beijer, 1750 - 1792
Gezicht op het kasteel Hof van Alphen, 1749, Hendrik Spilman, naar Jan de Beijer, 1750 - 1792

In de 17e eeuw kwam Alphen tot bloei mede dankzij de aanleg van een brug over de Oude Rijn, de uitdieping van de Oude Rijn , het Aarkanaal wordt gegraven en in 1664 wordt het jaagpad aangelegd tussen Utrecht en Leiden langs de noordoever van de Oude Rijn. Vanaf de 18e eeuw worden diverse buitenplaatsen aangelegd langs de Oude Rijn voor rijke burgers uit Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. 

Meer monumenten informatie

Naar boven