Zwolle

Zwolle
481
481

Gemeente Zwolle
Tel. (038) 498 24 66
www.zwolle.nl

De stad Zwolle ligt in een gevarieerd landschappelijk gebied. Met name de rivier de Vecht en het Zwarte Water zijn van oudsher van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de stad. Zwolle kent een lange bewoningsgeschiedenis. De eerste historische vermelding van Zwolle stamt uit 1040. De verlening van stadsrechten in 1230 gaf Zwolle de mogelijkheid zich te omringen met verdedigingswerken. De stad groeide vervolgens uit tot de huidige stad met bijna 120.000 inwoners. In 1967 werd de gemeente Zwollerkerspel grotendeels samengevoegd met de gemeente Zwolle. Daarmee bestaat Zwolle momenteel uit de stad Zwolle met haar verschillende wijken, de omliggende dorpen Windesheim, Wijthmen, Berkum en Westenholte en diverse buurtschappen.

Erfgoed

Binnen de gemeente is veel erfgoed aanwezig. Veel aangewezen monumenten liggen in en rond de historische binnenstad. In het buitengebied zijn diverse historische buitenplaatsen aangewezen als monument. De vm. vestinggordel, die als een kroon rond de binnenstad van Zwolle ligt, is zelfs als één van de 35 iconen opgenomen in de Canon van de ruimtelijke ordening van Nederland! Zwolle kent 461 rijksmonumenten, 320 gemeentelijke monumenten en 1 beschermd stadsgezicht. Het Zwols erfgoedbeleid is gericht op de duurzame instandhouding van historisch waardevolle objecten, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren. Het opstellen van cultuurhistorische analyses en waardestellingen maken de cultuurhistorische waarden zichtbaar zodat deze steeds vaker bij ontwikkelingen kunnen worden betrokken.
 
De gemeente Zwolle wil de lijst met gemeentelijke monumenten de komende jaren stapsgewijs uitbreiden. Met deze uitbreiding wil de gemeente het behoud van de monumentale gebouwen bevorderen. In dit kader is de Zwollenaren gevraagd mee te denken in het inventarisatieproject door potentiële gemeentelijke monumenten aan te dragen. Het project zal nog enkele jaren lopen. Voor particuliere eigenaren van een gemeentelijk monument stelt de gemeente onderhoud- en restauratiesubsidie beschikbaar. Ook is er subsidie mogelijk voor kleurhistorisch onderzoek. Een ander belangrijk onderwerp binnen het gemeentelijk monumentenbeleid is communicatie over ons erfgoed. Zo zijn voor geïnteresseerden regelmatig interessante brochures (gratis) beschikbaar en worden lezingen gegeven. Voor eigenaren van een monument is het belangrijk om op een goede manier te worden begeleid bij hun plannen. Daarom wordt monumenteigenaren geadviseerd om bij plannen vroegtijdig contact op te nemen met het team monumentenzorg.

Naar boven