Zwartewaterland

Hasselt vanaf het Zwarte Water - Kanis
Hasselt vanaf het Zwarte Water
Credit
Wikimedia Commons - Kanis
95
95
57

Gemeente Zwartewaterland
Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt

Postadres
Postbus 23
8060 AA Hasselt

www.zwartewaterland.nl
info@zwartewaterland.nl
T 14038

Zwartewaterland is een gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel, genoemd naar het Zwarte Water. In 2001 zijn de gemeenten Genemuiden, Zwartsluis en Hasselt hierin samengegaan. Binnen de gemeente Zwartewaterland liggen de plaatsen Genemuiden, Hasselt, Mastenbroek en Zwartsluis.

Monumenten

Monumenten zijn belangrijk voor de identiteit van onze woonplaats en ze spelen een bijzondere rol in de leefomgeving. De gemeente Zwartewaterland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

Zwartsluis, Stationsweg 30, Winkel woonhuis - AcroniusZ
Zwartsluis, Stationsweg 30, Winkel woonhuis
Wikimedia Commons - AcroniusZ
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd stadsgezicht

Net als gebouwen kunnen ook gebieden als een stadskern, dorp of buurtschap op de monumentenlijst komen. Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzonder en waardevol. Dit komt door hun ontwikkelingsgeschiedenis, die terug te vinden is in de stedenbouwkundige opzet, de bebouwing, de wegenstructuur en het groen. Bij ontwikkelingen binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht moet rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde. In de gemeente Zwartewaterland is de binnenstad van Hasselt sinds 12 mei 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Monumentenzorg Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Toolbox

Aan de slag met uw monument

De gemeente Zwartewaterland heeft een stappenplan opgesteld om u te helpen wanneer u kleinschalig onderhoud gaat uitvoeren aan uw monument of gaat restaureren. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. De gemeente Zwartewaterland wil haar inwoners daarom motiveren om maatregelen te nemen.

Het Duurzaam Bouwloket verzorgt als onafhankelijke en professionele partij het energieloket voor uw gemeente. Duurzaam Bouwloket terecht met al uw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken. Heeft u vragen over het verduurzamen van uw woning? Neem dan contact op met de gemeente via 14 038 of duurzaam@zwartewaterland.nl

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Subsidie onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor de kosten van het onderhoud aan uw gemeentelijke monument. 

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Met een maximum van € 5.000.
U kunt dit maximale subsidiebedrag, eventueel verdeeld over meerdere aanvragen, één keer in de 4 jaar aanvragen.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als uw pand een monument is dan mag er in principe niets gewijzigd mag worden aan het gebouw. De gemeente streeft ernaar om de gebruiksmogelijkheden van een monument zo min mogelijk te beperken. Er mag dus best verbouwd en veranderd worden, zolang de historische waarde van het gebouw maar gerespecteerd wordt. Voordat een eigenaar een omgevingsvergunning voor een monument krijgt, wordt er advies gevraagd aan de gemeentelijke monumentencommissie.

Als u hierover vragen heeft dan kunt u contact opnemen de medewerkers van Vergunningen (14 0388). Zij kunnen u ook adviseren of u een vergunning nodig heeft voor uw werkzaamheden. Heeft u verbouwplannen die vergunningsplichtig zijn?  

Geschiedenis Zwartsluis

Het Zwarte Water is een rivier die de bindende factor vormt tussen twee steden, een dorp en enkele buurtschappen. Het verhaal over de bewoningsgeschiedenis gaat terug tot omstreeks 2100 v.Chr. Pas na 800 na Chr. zijn vermoedelijk de eerste woonkernen van Genemuiden en Hasselt ontstaan op de oeverwallen en rivierduinen. De geschiedenis van Zwartsluis gaat terug naar het einde van de veertiende eeuw. Er was toen sprake van een stuk land dat gelegen was bij "der Swarten Sluys" waarachter de eerste bewoners, de 'Sluzigers', woonden. Na het ontstaan van de Zuiderzee in de dertiende eeuw was het Zwarte water niet meer alleen van belang voor de visserij. De rivier groeide uit tot een belangrijke doorgangsroute voor handelaren en schippers. 

Meer monumenten informatie

Naar boven