U bent hier

Monument Utrecht
In uw regio:

Utrecht

1600 rijksmonumenten

Gemeente Utrecht
Tel. 030 286 0000
monumenten@utrecht.nl
www.utrecht.nl

In uw regio:

Utrecht

1600 rijksmonumenten

Gemeente Utrecht
Tel. 030 286 0000
monumenten@utrecht.nl
www.utrecht.nl

Utrecht

Tweeduizend jaar bouwgeschiedenis gaat niet ongemerkt aan een stad voorbij. In Utrecht is die geschiedenis overal aanwezig. Het samenspel van gebouwen en structuren vormt het materiële kapitaal van Utrecht. Voor wie het wil zien, geeft Utrecht een prachtig historisch overzicht. Zo weerspiegelen de kerken, kloosters, huizen, grachten, werven en straatpatronen bijna duizend jaar geschiedenis. Maar nog meer geschiedenis is verborgen onder de grond, in het archeologisch bodemarchief.
 
Utrecht is na Amsterdam de tweede monumentenstad van Nederland, met 1400 rijksmonumenten en 1600 gemeentelijke monumenten. Verder heeft het 3 stadsgezichten. Een daarvan is de gehele binnenstad, de andere is het fort Blauwkapel. Het stadsgezicht Oud-Zuilen wordt gedeeld met de gemeente Maarssen.

Gemeente Utrecht

Gemeentelijk monumentenbeleid

De stad groeit en past zich aan en weet daarbij het waardevolle vaak niet alleen te behouden, maar ook te gebruiken. Ze kan zich zo verrijken. Daar is de gemeente Utrecht met haar monumentenzorg op gericht. Met een sterk instandhoudingsbeleid en met een actieve inbreng van de cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening wordt het verleden ingebed in de stadsontwikkeling. Zo ontwikkelt Utrecht zich tot een monumentale en levendige stad.

In de monumentenlijst van Utrecht kunt u opzoeken of een gebouw een monument is. Ook staat aangegeven als gebouwen nog niet aangewezen maar nog 'in procedure' zijn.

Afdeling Erfgoed

U kunt bij de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht terecht voor:

  • Het adviseren van eigenaren en beheerders over monumenten en duurzaamheid
  • Het inbrengen van erfgoed in de ruimtelijke ontwikkelingen
  • Het doen van onderzoek naar en het borgen van archeologische, bouwhistorische en cultuurhistorische waarden bij de planvorming van beschermde monumenten
  • De afdeling adviseert en begeleid eigenaren en beheerders bij het uitvoeren van onderhoud, bij bouw- en verbouwplannen en bij herbestemming en restauratie
  • Het stimuleren van wonen boven winkels
  • Het instandhouden van monumentale kerkgebouwen
  • Het organiseren en subsidiëren van de Open Monumentendag
  • Het ondersteunen van Kerken Kijken Utrecht
  • Voorlichting, communicatie en publicatie over archeologie en bouwhistorie

 
Samenwerking in behoud van Erfgoed
Met de Erfgoedagenda wil de gemeente Utrecht samen met bewoners en organisaties bepalen waar in de komende jaren kennis, capaciteit en geld op in wordt gezet. Niet alleen de totstandkoming van de Erfgoedafgenda, maar de uitvoering van allerlei projecten wil de gemeente samen doen met allereli instellingen en personen.

Gemeentelijke subsidie- en financierings regelingen

Utrechts Restauratiefonds
Eigenaren die hun gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden in beschermde stads- en dorpsgezichten in de stad Utrecht restaureren kunnen een lening aanvragen uit het Utrechts Restauratiefonds.
De hoogte van de Utrechtse Restauratiefonds-hypotheek (restauratie) is afhankelijk van de subsidiabele kosten, die de gemeente vast stelt. De subsidiabele kosten zijn de kosten die gemaakt worden om (bouwtechnische) gebreken op te heffen. Hierbij is sprake van meer dan normaal onderhoud. Het betreft noodzakelijke werkzaamheden voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van het monument.

Energiebesparing
Voor monumenten zijn er mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. De gemeente Utrecht adviseert eigenaren om monumenten beter te isoleren en om voor deze panden - en in beschermde stads- en dorpsgezichten - milieuvriendelijk energie te produceren. Om dit te stimuleren heeft de gemeente de volgende regelingen:
Voor alle eigenaren die niet de bewoners van hun monument zijn is er de energielening uit het Utrechtse Restauratiefonds, een samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds.
Voor eigenaar-bewoners is het mogelijk om de reguliere duurzaamheidslening aan te vragen.

Beide soorten leningen zijn beschikbaar voor eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Monumentale kerken

Instandhouding monumentale kerken
Utrecht telt 37 monumentale kerkgebouwen die beschermd zijn als gemeentelijk monument. De gemeente Utrecht ondersteunt de eigenaren bij het in stand houden van kerk- en bijgebouwen.
 
Subsidie onderzoek en voorzieningen monumentale kerken
een subsidie voor gemeentelijke monumentale kerken. De subsidie kan worden ingezet voor onderzoek naar neven- en hergebruik van het kerkgebouw, of het aanbrengen van voorzieningen die ten goede komen aan het gebruik van het kerkgebouw.

Monumenten organisaties

Het Utrechts Monumentenfonds
Het Utrechts Monumentenfonds is een stichting die bijdraagt aan het behoud en herstel van monumentale panden in de binnenstad door panden te kopen, te restaureren en te verhuren. Ook wil de stichting het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk maken in een monument te wonen.
 
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV
De Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV (afgekort UMS) is opgericht om zonder winstoogmerk monumenten in de Provincie Utrecht, die in slechte staat verkeren of dreigen verloren te gaan, duurzaam te restaureren en vervolgens te verhuren.

Contactgegevens

Gemeente Utrecht
Afdeling Erfgoed

Postbus 8406
3503 RK Utrecht