's-Gravenhage

6764 Restauratiefonds
's-Gravenhage
Credit
Restauratiefonds
1164
1164
1824

Gemeente Den Haag
Spui 70 Den Haag
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
Tel. (0)70 353 48 00
monumentenzorg@denhaag.nl
www.monumentenzorgdenhaag.nl

Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, stad van internationaal recht en stad aan zee. Den Haag is een echte monumentenstad met statige herenhuizen en villa’s, lommerrijke parken en omvangrijke negentiende-eeuwse wijken. De stad is ontstaan rond de oude grafelijke residentie en een bijbehorende kleine burgerlijke nederzetting. Door de eeuwen heen heeft de stad zich geleidelijk uitgebreid. Den Haag behoort tot de top 5 monumentensteden in Nederland. 

Monumentenlijst

De gemeente Den Haag heeft meer dan 2000 beschermde monumenten. Ongeveer de helft daarvan zijn rijksmonumenten en de andere helft zijn gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Vredespaleis Den Haag
Vredespaleis Den Haag
Vincent van den Hoven
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde Stadsgezichten

Den Haag heeft daarnaast 20 Beschermde Stadsgezichten. Hiervan worden10 door het rijk beschermd en 10 door de gemeente worden beschermd. 

Een beschermd gezicht is een gebied met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Panden in een beschermd gebied hebben niet automatisch de status van beschermd monument. 

Als u in een beschermd stads- of dorpsgezicht woont dan moet u rekening houden met de cultuurhistorische waarde van dit gebied. Elk gebied heeft een gedetailleerd bestemmingsplan. Voor aanpassingen gelden strengere regels, zowel voor de bebouwde- als de onbebouwde ruimtes. Zo is er voor een aantal bouwactiviteiten een Omgevingsvergunning nodig.

In Den Haag zijn de regels voor Beschermde Stadsgezichten in de Welstandsverordening. 

Monumentenzorg

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente bewaakt het gebouwde erfgoed van de stad. De afdeling stimuleert en ondersteunt het beheer en het behoud van monumenten, dat doen ze door onderzoek, advisering en begeleiding van restauraties. Daarnaast werkt Monumentenzorg binnen de Dienst Stedelijke Ontwikkeling mee aan de ontwikkeling van het ruimtelijke beleid en zorgt er zo voor dat bij alle veranderingen in de stad de monumentale waarden in het gebied worden meegewogen. Gaat u werkzaamheden verrichten aan uw monumentale pand?

Overige activiteiten

Monumentenzorg Den Haag geeft lessen aan scholieren van het Basis Onderwijs in het kader van het Cultuurmenu. Het Cultuurmenu is een programma van het Haags Museum Platform. De lessen sluiten aan bij de leerlijnen van het schoolonderwijs en vinden plaats in een monument. Het doel is de kinderen kennis te laten maken met het begrip monument.
 
Elk jaar organiseert de afdeling op de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag. Op deze dag is een groot aantal monumenten voor het publiek toegankelijk en daarnaast vinden er speciale activiteiten plaats.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Ontdek hoe u energie kunt besparen en duurzame energie kunt opwekken. Samen met de Groene Grachten heeft gemeente Den Haag een Groene Menukaart opgesteld om de mogelijkheden voor uw monument te verkennen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Uitvoering

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Den Haag Blaue 1649
Historische kaart van Den Haag, in: Blaue, 1649 Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden

Geschiedenis Den Haag

De oudste bewoningssporen dateren uit circa 3000 v.Chr. en werden gevonden op de plek van het huidige Binnenhof. In de 2e eeuw na Chr. lag er in de duinen aan de zuidrand van de stad een Romeins fort met bijbehorende nederzetting. Het huidige Den Haag bestaat sinds 1230, toen graaf Floris IV van Holland op de plek waar reeds een hofstede stond van vrouwe Meilindis van Wassenaer een bescheiden kasteel bouwde, dat de zetel werd van de graven van Holland. De plaatsnaam 's-Gravenhage en de naam van de Gravenstraat voor de verbinding tussen het Kerkplein en het huidige Buitenhof verwijzen nog daarnaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Den Haag kunt u ook terecht bij:

Monumenten in de gemeente 's-Gravenhage

Naar boven