Leidschendam-Voorburg

Leidschendam, Sluisplein 10 - Michiel1972
Leidschendam, Sluisplein 10
Credit
wikimedia Commons - Michiel1972
124
124
451

Gemeente Leidschendam - Voorburg
Koningin Wilhelminalaan 2
2264 BM  Leidschendam
www.lv.nl
14070

Leidschendam-Voorburg is een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente wordt van zuidwest naar noordoost doorsneden door het Rijn-Schiekanaal, veelal beter bekend als de Vliet. Dit kanaal verdeelt het grondgebied in twee volkomen verschillende delen: ten westen van het kanaal is de gemeente geheel geürbaniseerd en bestaat uit de aan elkaar gegroeide steden Voorburg en Leidschendam; ten oosten van het kanaal ligt een relatief groot open veenweidegebied met daarin het dorp Stompwijk en de buurtschap Wilsveen.

Monumenten

De gemeente Leidschendam-Voorburg kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer weten over deze monumenten:

Swaensteyn, Raadhuis van Leidschendam-Voorburg- Vincent van Zeijst
Swaensteyn, Raadhuis van Leidschendam-Voorburg
Wikimedia Commons - Vincent van Zeijst

Monumentenzorg Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet zich in voor een energieneutrale gemeente. Voor 2050 gaan we over op duurzame energie. Want om klimaatverandering te beperken moéten we ons energieverbruik minderen en overstappen op duurzame energiebronnen. Wilt u energie besparen? Doe dan de gratis online HuisScan of leer meer over energiebesparende maatregelen

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.
Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, een beeldbepalend pand of is uw pand ouder dan 50 jaar en staat het in een beschermd dorpsgezicht? Dan kunt u misschien een deel van de restauratiekosten van het pand vergoed krijgen via de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

  • Voor de restauratie van gemeentelijke monumenten bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.000.
  • Voor de restauratie van panden gelegen in het rijksbeschermd dorpsgezicht ‘Oude dorpskern Voorburg’ of ‘Sluiscomplex en omgeving', die geen monument zijn bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet een MeerJarenOnderhouds-Plan (MJOP) worden aangeleverd. De kosten hiervan worden vergoed tot een maximum van € 1.000. 

Wilt u weten welke kosten subsidiabel zijn? Bekijk de Subsidieverordening restauratie gemeentelijke monumentale panden Leidschendam-Voorburg.

MonumentenFonds 1818

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument of monumentale kerk die (deels) een nieuwe bestemming krijgt? Dan kunt u vanuit het MonumentenFonds 1818 een laagrentende lening aanvragen voor verduurzaming, verbouwingen, renovatie en/of restauratie. Het MonumentenFonds 1818 is een samenwerking tussen Fonds 1818, Nationaal Restauratiefonds en Cultuurfonds.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven