U bent hier

Monument gemeente Hof van Twente
In uw regio:

Hof van Twente

389 rijksmonumenten

Gemeente Hof van Twente
Tel. 0547 85 85 85
m.vanderkolk@hofvantwente.nl
hofvantwente.nl

In uw regio:

Hof van Twente

389 rijksmonumenten

Gemeente Hof van Twente
Tel. 0547 85 85 85
m.vanderkolk@hofvantwente.nl
hofvantwente.nl

Hof van Twente

De gemeente Hof van Twente is gelegen in een fraai gebied met de karakteristieke stadjes en dorpen Bentelo, Delden, Diepenheim, Goor, Hengevelde en Markelo. Verschillende buurtschappen verspreid over het buitengebied liggen temidden van het prachtige coulissenlandschap. Kenmerkend zijn de talrijke fraaie boerenerven, met statige boerderijen en karakteristieke schuren en de glooiende essen.

De gemeenteraad heeft in 2002 de Monumentenverordening Hof van Twente vastgesteld. In deze verordening is geregeld op welke wijze gemeentelijke monumenten worden aangewezen en hoe de vergunningverlening is geregeld.

Vergunningen

Op basis van de gemeentelijke monumentenverordening artikel 9 is het verboden zonder of in afwijking van een vergunning een beschermd gemeentelijk monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen. Voor de meeste werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden uitgezonderd, is een monumentenvergunning vereist. De gemeente is de vergunningverlenende instantie. De gemeente vraagt, voor de beslissing op een aanvraag om monumentenvergunning, advies aan de gemeentelijke monumentencommissie. Het is mogelijk dat naast een monumentenvergunning ook een bouwvergunning, sloopvergunning of een aanlegvergunning verplicht is.

Subsidie

Voor gemeentelijke monumenten stelt de gemeente Hof van Twente, ter bevordering van de instandhouding van het monument, onderhoudssubsidie beschikbaar. In de “Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2010” is de procedure voor subsidieverstrekking vastgelegd. De subsidie voor de kosten van instandhoudingswerkzaamheden bedraagt 30% van het totaal van de subsidiabel geachte kosten tot een bedrag van ten hoogste € 7.500,- per aanvraag.

Subsidie wordt alleen toegekend indien in hetzelfde jaar en in de twee voorafgaande kalenderjaren aan het betreffende monument het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 7.500,-  niet wordt overschreden.
 
Naast het ondertekende aanvraagformulier dienen bij een aanvraag om subsidie de volgende gegevens te worden overlegd:

  • Overzicht huidige technische staat, waaruit de gebreken blijken
  • Tekeningen
  • Foto’s en/of omschrijving
  • Monumentenwachtrapport (indien aanwezig)
  • Gespecificeerde (uitgesplitst in manuren, materiaal, onderaannemers en stelposten)
  • Gespecificeerde werkomschrijving danwel bestek
  • Kopie van verzekeringsovereenkomst tegen brand-, storm- en bliksemschade

Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ook een laagrentende Cultuurfonds-hypotheek aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Contactgegevens

Gemeente Hof van Twente
De Hofte 7
7471 DK Goor

Postbus 54
7470 AB Goor

Contactpersoon
Dhr. M. van der Kolk
fax. 0547 85 85 86