Gennep

Heijen Kasteelbeer
Heijen
Credit
Wikimedia Commons - Kasteelbeer
27
27
22

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1
6590 HD Gennep

Postbus
Postbus 9003 
6590 HD Gennep

www.gennep.nl
gemeente@gennep.nl
0485 - 494141

Gennep is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestaat uit de kernen Gennep, Heijen (Diekendaal en Smele), Milsbeek, Ottersum (Aaldonk en De Looi) en Ven-Zelderheide (Dam, Hekkens en Zelder). Al sinds de tijd van de Romeinen heeft Gennep een prominente positie op de kaart vooral dankzij de ligging tussen Maas en Niers. Binnen de gemeentegrenzen zijn ook de Maasheggen gelegen, het oudste cultuurlandschap van het land en daardoor tot Unesco Werelderfgoed benoemd.

Monumenten

De gemeente Gennep kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke objecten en ensembles. Wilt u weten of u in een monument of karakteristiek pand woont?

Ottersum gemeentehuis - LooiNL
Ottersum gemeentehuis
Wikimedia Commons - LooiNL

Monumentenzorg Gennep

De gemeente vindt het belangrijk dat het cultuurhistorisch erfgoed bewaard blijft. Daarom is daar enkele jaren geleden beleid voor vastgesteld. Dat beleid is gericht op het behoud van monumentale gebouwen. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoudswerkzaamheden

Aan de eigenaar van een gemeentelijk monument kan subsidie worden toegekend voor de uitvoering van en onderhoudswerkzaamheden, die de instandhouding van het monument bevorderen. De subsidiabele kosten worden door burgemeester en wethouders vastgesteld. 

De subsidie in de kosten van instandhoudingwerkzaamheden aan een monument bedraagt 50% van het totaal van de door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte kosten, tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,- per aanvraag. De subsidiabele kosten dienen ten minste € 500,- te bedragen.

Aan de eigenaar van een monument kan gelijktijdig met de toekenning van een subsidieverzoek een vergoeding worden toegekend voor de kosten van het abonnement en de inspectie van de Monumentenwacht met een maximum voor een Rijksmonument van € 360,00 en voor een gemeentelijke monument van € 630,00 (één keer per 5 jaar).

Bij de aanvraag om subsidie dienen, samen met het volledig ingevulde en door de aanvrager getekende formulier, te worden overlegd:

  • een gespecificeerde begroting van de kosten, inclusief afschriften van gemaakte offertes;

  • een gespecificeerde werkomschrijving c.q. bestek;

  • een inspectie van de Monumentenwacht van maximaal 2 jaar oud, een tekening, dan wel foto's van het object, waaruit gebreken blijken;

  • een kopie van een verzekeringsovereenkomst tegen brand-, storm- en bliksemschade ten behoeve van het monument.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven