Gennep

Heijen Kasteelbeer
Heijen
Credit
Wikimedia Commons - Kasteelbeer
27
27

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1
6590 HD Gennep

Postbus
Postbus 9003 
6590 HD Gennep

www.gennep.nl
gemeente@gennep.nl
0485 - 494141

Gennep is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente bestaat uit de kernen Gennep, Heijen (Diekendaal en Smele), Milsbeek, Ottersum (Aaldonk en De Looi) en Ven-Zelderheide (Dam, Hekkens en Zelder). Al sinds de tijd van de Romeinen heeft Gennep een prominente positie op de kaart vooral dankzij de ligging tussen Maas en Niers. Binnen de gemeentegrenzen zijn ook de Maasheggen gelegen, het oudste cultuurlandschap van het land en daardoor tot Unesco Werelderfgoed benoemd.

Monumenten

De gemeente Gennep kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Ottersum gemeentehuis - LooiNL
Ottersum gemeentehuis
Wikimedia Commons - LooiNL

Monumentenzorg Gennep

De gemeente Gennep zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument

Aan de eigenaar van een gemeentelijk monument kan subsidie worden toegekend voor de uitvoering van en onderhoudswerkzaamheden, die de instandhouding van het monument bevorderen. De subsidiabele kosten worden door burgemeester en wethouders vastgesteld. 

De subsidie in de kosten van instandhoudingwerkzaamheden aan een monument bedraagt 50% van het totaal van de door burgemeester en wethouders subsidiabel geachte kosten, tot een bedrag van ten hoogste € 5.000,- per aanvraag. De subsidiabele kosten dienen ten minste € 500,- te bedragen.

Aan de eigenaar van een monument kan gelijktijdig met de toekenning van een subsidieverzoek een vergoeding worden toegekend voor de kosten van het abonnement en de inspectie van de Monumentenwacht met een maximum voor een Rijksmonument van € 360,00 en voor een gemeentelijke monument van € 630,00 (één keer per 5 jaar).

Bij de aanvraag om subsidie dienen, samen met het volledig ingevulde en door de aanvrager getekende formulier, te worden overlegd:

  • een gespecificeerde begroting van de kosten, inclusief afschriften van gemaakte offertes;

  • een gespecificeerde werkomschrijving c.q. bestek;

  • een inspectie van de Monumentenwacht van maximaal 2 jaar oud, een tekening, dan wel foto's van het object, waaruit gebreken blijken;

  • een kopie van een verzekeringsovereenkomst tegen brand-, storm- en bliksemschade ten behoeve van het monument.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven