Emmen

Bargerveen - Agnes Monkelbaan
Bargerveen
Credit
Wikimedia Commons - Agnes Monkelbaan
116
116
128
55

Gemeente Emmen
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Emmen
www.gemeente.emmen.nl
140591

Emmen is een plaats in de Nederlandse provincie Drenthe. Emmen vervult een centrumfunctie in de regio Zuidenveld en daarbuiten. Kenmerkend is de bijzondere stedenbouwkundige opbouw, die ook wel de 'open, groene stad' wordt genoemd. De bijnaam van Emmen is Vlinderstad, als indirecte verwijzing naar het voormalige (Noorder) Dierenpark Emmen, nu Wildlands Adventure Zoo Emmen.
Emmen, Grote of Pancratiuskerk - R. Broekhuijzen
Emmen, Grote of Pancratiuskerk
Wikimedia Commons - R. Broekhuijzen
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Emmen kent 3 beschermde gezichten: 

  • Rijksbeschermd gezicht Oosterse Bos: het buurschap Oosterse bos werd in 1969 aangewezen als langgerekt streekdorp die in oorspronkelijk staat bewaard is gebleven. 

  • Rijksbeschermd gezicht Westerse Bos: het buurschap Westerse Bos werd in 1969 aangewezen vanwege de authentieke riet bedekte daken op de vele vakwerkboerderijen. De wijze waarop de hoeven aan beide zijde n van de weg gesitueerd zijn, op zich ver landinwaarts uitstrekkende parallelle kavels , verleent aan de buurschap een voor het Drentse streekdorp typerend karakter.

  • Rijksbeschermd gezicht Westenesch:  het dorp Westenesch werd in 1991 ingeschreven. Het omstreeks de 13de eeuw is ontstaan als een afsplitsing van het oudere kerkdorp Emmen en dat zich nadien heeft ontwikkeld tot een min of meer lineair esnederzetting langs de rand van het gezamenlijke escomplex.

Monumentenzorg Emmen 

De gemeente Emmen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

 

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. 

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in de welstandsnota en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Meer monumenteninformatie

Naar boven