Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten
Eijsden-Margraten
Credit
Restauratiefonds
394
394

Gemeente Eijsden-Margraten
Archeologie en Monumenten
N.J.M. (Nicky) Pouw
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Postbus 10
6269 ZG Margraten
14043 of 043 - 4588460
nickypouw@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

Eijsden-Margraten is een gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. In de gemeente zijn 15 hoofdkernen, 13 gehuchten en 13 buurtschappen gelegen. Het grondgebied van de huidige gemeente Eijsden-Margraten was tot 1794 een lappendeken van versnipperde territoria die voortkwamen uit min of meer zelfstandige heerlijkheden. Met de komst van de Fransen werd het gebied één geheel en behoorde achtereenvolgens tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-30), het Koninkrijk België (1830-39) en vanaf 1839 tot het Koninkrijk Nederland.

Monumentenlijst

De gemeente Eijsden-Margraten kent alleen rijksmonumenten. Een rijksmonument is in Nederland een bouwwerk, object, of het restant daarvan, dat van algemeen belang is. Dat kan zijn omdat een gebouw heel mooi is, betekenis heeft voor de wetenschap of van cultuurhistorische waarde is.

  Gen Hof 6 te Margraten
  Gen Hof 6 te Margraten
  wikimedia commons - Romaine
  Afbeelding
  Stadsaanzicht

  Beschermd gezicht

  In de gemeente Eijsden-Margraten zijn ook beeldbepalende panden en objecten gelegen. Een aantal gebieden zijnrijksbeschermde stads- of dorpsgezichten: 

  Lijst beeldbepalende panden

  Lijst beeldbepalende objecten

  Monumentenzorg Eijsden-Margraten

  De afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Eijsden-Margraten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Wilt u meer weten over de geldende wet- en regelgeving? 

  Afbeelding
  Opvallen

  Duurzaam monument

  Duurzaam bouwen is een breed begrip. Om cultuurhistorisch waardevolle panden duurzamer te maken zonder technische schade of verlies van monumentale waarden moet men zoeken naar goede oplossingen die bij het gebouw passen. Dit is maatwerk omdat ieder monument anders is. Het is belangrijk om hierbij uit te gaan van het totale pakket aan maatregelen, dit moet goed op elkaar zijn afgestemd en met respect voor het karakter van het pand worden toegepast. Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw pand? 

  Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

  Afbeelding
  Toolbox

  Gemeentelijke subsidie voor erfgoed

  Bent u eigenaar van een rijksmonument, beeldbepalend pand of object? Dan kunt u in aanmerking komen voor gemeentelijke subsidie. Ieder jaar is budget beschikbaar voor onderhoudswerkzaamheden. Ook voor het onderhoud aan klein erfgoed, zoals putten, kapellen en muren zijn subsidiemogelijkheden. Daarbij kan de gemeente kan ook archeologische initiatieven subsidiëren.

  Woonhuissubsidie

  Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

  Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

  Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

  Afbeelding
  Vergunning

  Omgevingsvergunning

  Wanneer u iets wilt wijzigen aan een beschermd (archeologisch) monument moet u in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteit ‘bouwen’ en voor de activiteit ‘wijzigen van een monument’. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?

  Monumentencommissie ‘District Mergelland’

  Om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor veranderingen aan een monument wordt altijd advies gevraagd van de monumentencommissie ‘District Mergelland’. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan van deskundigen voor de gemeenten Gulpen-Wittem, Vaals, Valkenburg en Eijsden-Margraten.

  In sommige gevallen is een bouwhistorisch rapport met waardestelling vereist. Aan welke eisen een dergelijk rapport moet voldoen vindt u hier. De vergaderingen van de monumentencommissie zijn openbaar. Wanneer een plan op hoofdlijnen bekend is, kunt u vooroverleg aanvragen met de gemeente en de monumentencommissie. Zo weet u al in een vroeg stadium wat de mogelijkheden zijn.

  Geschiedenis Eijsden-Margraten

  In een aantal vuursteenmijn in het gebied zijn bewoningssporen gevonden uit de prehistorie. De dorpen in het Maasdal dateren echter uit de vroege middeleeuwen en zijn ouder dan de dorpen op het plateau. Breust en Eijsden zijn hier de oudste kernen op het Plateau van Margraten dat pas vrij laat werd ontgonnen (12e-13e eeuw). Het grondgebied van de huidige gemeente Eijsden-Margraten was tot 1794 een lappendeken van versnipperde territoria. Dat ontstond door de aanwezigheid van de vele kastelen in het gebied met hun eigen rechtsgebieden.

  Meer monumenten informatie

  Naar boven