Dordrecht

Dorecht
Dordrecht
Credit
Restauratiefonds
879
879

Gemeente Dordrecht
Vakteam Erfgoed
Bezoekadres
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT
Postadres
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT
078 - 7704908
monarch@dordrecht.nl
www.monumentenzorgdordrecht.nl
www.archeologiedordrecht.nl
www.dordrecht.nl

Dordrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste stad van Holland. In 1572 vond hier de Eerste Vrije Statenvergadering plaats, de aanzet tot de geboorte van Nederland, In 1618-1619 werd hier de Synode van Dordrecht gehouden, die resulteerden in de Dordtse leerregels en de Statenvertaling. Door de lange bestaansgeschiedenis van de stad zijn er bijna 900 rijksmonumenten, ruim 800 gemeentelijke monumenten en ruim 225 beeldbepalende panden in de stad te vinden.

Monumentenkaart Dordrecht

Naast de panden met een monumentenstatus, zijn er in Dordrecht ook twee beschermde stadsgezichten aangewezen: de historische binnenstad en de 19e-eeuwse schil. Een beschermd stads- of dorpsgezicht bestaat uit een groep van gebouwen die van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de ruimtelijke of structurele samenhang, of vanwege de wetenschappelijke dan wel cultuurhistorische waarde. Wilt u weten of u in een monument of beschermd stadsgezicht woont?

De watertoren uit 1882. Rijksmonument dat is herbestemd tot hotel, behorend bij Villa Augustus.
De watertoren uit 1882. Rijksmonument dat is herbestemd tot hotel, behorend bij Villa Augustus.
Wikimedia commons: Vincent van den Hoven
Afbeelding
Restauratie

Monumentenzorg Dordrecht

Het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht zet zich in om het erfgoed van de gemeente bovengronds en ondergronds op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Als u eigenaar bent van een monument dan raden de monumentenadviseurs aan om vooraf de cultuurhistorische, bouwhistorische of archeologische waarden in kaart te brengen, zodoende krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden voor veranderingen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? 

Afbeelding
Financiering

Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in Dordrecht kunt u de Dordtse Restauratie-hypotheek aanvragen voor het restaureren en/of verduurzamen van uw pand. De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. De maximale hypotheek is 500.000 euro.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Iedere ingreep aan een monument vraagt om maatwerk. Bij kleine ingrepen is het verstandig om eerst zelf te bedenken wat de wensen zijn en om daarna samen met het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht na te denken over de mogelijkheden. De hoofdregel is dat er in principe pas verbouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Blaeu_1652_-_Dordrecht
Historische kaart van Dordrecht ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Dordrecht

De stad Dordrecht ontstond op de oevers van de rivier de Thuredrith, omringd door veenmoerassen. Al vóór 1220 krijgt Dordrecht stadsrechten. Door haar strategische ligging werd de stad een belangrijke plek voor de handel in hout, wijn en graan.
De handelsstad lag in de Grote of Zuid Hollandse Waard, die in 1421 ten gevolge van de Sint Elisabethsvloed grotendeels verdronk. Pas in 1603 werd weer het eerste land buitende stad opnieuw ingepolderd. Meteen verschenen er in nieuwe polderland vele buitenplaatsen en herenboerderijen. Dit agrarische landschap veranderde pas in de 20e-eeuw. Tot de aanleg van de spoorlijn in 1872 bleef Dordrecht een eiland dat alleen via het water bereikt kon worden.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Dordrecht kunt u ook terecht bij:

Rijksmonumenten in de gemeente Dordrecht

Naar boven