Delft

Oude kerk Delft
Oude kerk Delft
Credit
Vincent van den Hoven
696
696
800

Gemeente Delft
Team archeologie en monumenten, afdeling Erfgoed
Postbus 78
2600 ME Delft
monumenten@delft.nl
monumentendelft.nl

De historische binnenstad van Delft staat vol met monumenten. De stad kende groeiperiodes in de 16de en 17de eeuw en later in de 19de eeuw dankzij de industrialisatie. In het huidige stratenpatroon is het oorspronkelijke stramien van de polderverkaveling nog herkenbaar. Tegenwoordig staat de stad vooral voor innovatie en vooruitgang onder andere dankzij de vestiging van de Technische Universiteit.

Monumentenkaart Delft

In Delft zijn naast rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten ook beschermde stadsgezichten te vinden. Wilt u weten of u in een monument of beschermd stadsgezicht woont?

Oostpoort 3
Oostpoort 3 te Delft
Gemeente Delft

Monumentenzorg Delft

Het team archeologie en monumenten van de afdeling Erfgoed zet zich in voor het instandhouden van het gebouwde erfgoed, de bestaande historische omgeving, de stedelijke structuur en de bebouwing. De afdeling is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid en is gebaseerd op vier pijlers: inventariseren, beschermen, instandhouden en kennis delen.

Erfgoednota 2020-2030

De gemeente werkt aan een nieuwe Erfgoednota. Hierin staat hoe de gemeente de komende 10 jaar omgaat met de archeologische waarden en de monumenten in de stad. De nieuwe nota richt zich vooral op het behouden, delen en voor iedereen beleefbaar maken van het erfgoed. 

icon_tijdslijn

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke- of provinciale monumenten of een ander door de overheid beschermde panden kunnen door middel van een Cultuurfonds-hypotheek Zuid-Holland worden gefinancierd voor de restauratie van het pand.

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u aanspraak maken op een Stimuleringslening voor restauratie en onderhoud van uw pand.

TU electrotechniek
TU Electrotechniek te Delft
Gemeente Delft

MonumentenFonds 1818

Vanuit het MonumentenFonds 1818 worden in de regio Haaglanden laagrentende leningen verstrekt ten behoeve van verbouwingen, renovatie en restauratie van gemeentelijke monumenten en monumentale kerken die (deels) een nieuwe bestemming krijgen.​​ Het monument moet daarbij wel, ten minste een deel van de tijd, openbaar toegankelijk zijn.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Een cultuurhistorisch onderzoek of een bouwhistorische quickscan kan deel uitmaken van de indieningsvereisten voor de vergunning. De Commissie voor welstand en monumenten heeft daarbij een adviserende rol. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Historische kaart van Delft ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu
Historische kaart van Delft ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Delft

In 1246 kreeg Delft stadsrechten. De stad bestond toen nog uit een lint van percelen aan weerszijden van de gracht. In de 14de en 15de eeuw groeide stad verder uit tot een stedelijk centrum omgeven door grachten. In de Gouden Eeuw (16-17de eeuw) kent de stad een bloeiende economie en grote culturele ontwikkeling. Er waren afdelingen van zowel de Oost- als de Westindische Compagnie in Delft gevestigd. In de negentiende eeuw maakte de stad opnieuw een grote economische groei door, dit maal door een grote uitbreiding van de industrie.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenten informatie

Voor meer informatie over monumenten in Delft kunt u ook terecht bij:

 

Rijksmonumenten in de gemeente Delft

Naar boven