Breda

Begijnhof Breda
Begijnhof Breda
Credit
Joost Enkelaar
546
546
326

Gemeente Breda
Bureau Cultureel Erfgoed
Postbus 90156
4800 DX  Breda
erfgoed@breda.nl
www.breda.nl

Het historische stadscentrum van Breda vormde zich in de Middeleeuwen rond het kasteel van Breda. Nog altijd zijn er veel historische monumenten te vinden. De strategische ligging van de stad zorgde voor een levendige handel en een prominente regiofunctie. De stad was een belangrijke garnizoens- en vestingstad en speelt nog steeds een zichtbare rol binnen de Nederlandse krijgsmacht. De gemeente Breda bestaat uit de woonplaatsen Breda, Prinsenbeek, Bavel, Teteringen en Ulvenhout.

Monumentenkaart Breda

De meeste monumenten bevinden zich in de binnenstad van Breda. Een deel van Breda is daarbij een beschermd stadsgezicht en ook Ginneken is een beschermd stadsgezicht. Wilt u weten of u in een monument of beschermd stadsgezicht woont? 

Brouwhuis Breda
Brouwhuis Breda
Restauratiefonds

Bureau Cultureel Erfgoed Breda

Bureau Cultureel Erfgoed van de gemeente Breda houdt zich bezig met de materiële, immateriële, zichtbare en onzichtbare overblijfselen van haar maatschappelijke ontwikkeling. De gemeente vindt het waardevol voor het gemeenschappelijke geheugen en identiteit. Bureau Cultureel Erfgoed houdt zich voornamelijk bezig met de volgende drie taakvelden:

  • archeologie
  • historische geografie (dit zijn onder andere historische landschapselementen)
  • gebouwd erfgoed (monumenten)

Alles over het gemeentelijk erfgoedbeleid leest u op de pagina over het cultureel erfgoed op de site van de gemeente Breda.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

 

Markt Breda
Martk te Breda
Joost Enkelaar

Monumentensubsidie Breda

De gemeente Breda heeft een monumentensubsidie beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient u de aanvraag in te dienen voordat u met de werkzaamheden start. De toekenning en hoogte van de subsidie hangt af van de bouwactiviteit die u uit gaat voeren. Wilt u meer informatie? 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente.

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Blaue Breda 1649
Historische kaart van Breda ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Breda

Op de plek waar de huidige stad Breda ligt zijn sporen gevonden van 10.000 v. chr. en de Romeinse tijd. De stad krijgt in 1252 stadsrechten. Om Breda goed te kunnen verdedigen wordt in 14e eeuw een stadsmuur aangelegd. Onder invloed van de edelman Jan van Polanen ontstaat een kleine middeleeuwse stad. Gedurende de 80-jarige oorlog wisselt de stad 6 keer van bezetter. Van oudsher heeft Breda een belangrijk band met de Nassaus. Tussen 1406 en 1566 hebben zij de aanzet gegeven voor de welvaart van Breda. 

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in Breda kunt u ook terecht bij:

Naar boven