Boekel

Huize Padua - Havang(nl)
Huize Padua
Credit
Wikimedia Commons - Havang(nl)
13
13

Gemeente Boekel
St. Agathaplein 2
5427 AB Boekel

Postadres
Postbus 99
5427 ZH Boekel

www.boekel.nl
info@boekel.nl
0492 - 326800

Boekel is een gemeente op de Peelrand in het oostelijk deel van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Naast de hoofdplaats Boekel liggen in de gemeente ook de kernen Venhorst en Huize Padua. Het territorium van de gemeente behoorde vroeger tot het Land van Ravenstein.

Monumenten

De gemeente Boekel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u meer weten over een monument in de gemeente Boekel? Bekijk dat het Erfgoedregister. 

Huize Padua - havang(nl)
Huize Padua
Wikimedia Commons - havang(nl)

Erfgoedregister gemeente Boekel

Monumentenzorg Boekel

De gemeente Boekel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Monumentenschildje

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Gemeente Boekel
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Verduurzaming is één van de belangrijkste opgaven van de gemeente Boekel voor de komende jaren. Het duurzaamheidsplan geeft richting aan hoe de aanpak van het verduurzamen van de gemeente eruit kan zien.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Met de Energiesubsidiewijzer kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een subsidie. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Boekel stelt een subsidie beschikbaar voor de kosten die worden om (bouwtechnische) gebreken aan een monument te herstellen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarden van een monument. 

Het college kan slechts éénmaal per vijf kalenderjaren subsidie verlenen voor een gemeentelijk monument door middel van een aanvraag op basis van deze verordening.

De hoogte van de subsidie wordt gebaseerd op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele onderhoudskosten zijn kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om een gemeentelijk monument, op doelmatige wijze, in stand te houden in de situatie zoals die beschreven is in de redengevende beschrijving van het betreffende object. Het totale subsidiebedrag per aanvraag voor zowel onderhoud als restauratie bedraagt maximaal €10.000. 

De subsidie op een abonnement op de Monumentenwacht bedraagt 100% van de kosten en kan jaarlijks worden verleend.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Monumentencommissie

De gemeente Boekel heeft een monumentencommissie. Deze deskundige commissie adviseert burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de gemeentelijke monumentenverordening en het monumentenbeleid. De monumentencommissie is een onafhankelijke commissie. Dit betekent dat de leden geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een tot de gemeente Boekel behorend bestuursorgaan.

Geschiedenis Boekel

Het territorium van de gemeente behoorde vroeger tot het Land van Ravenstein en in de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden heerste er godsdienstvrijheid. Hierdoor ontstond de kern Huize Padua. Boekel is ergens in de vroege middeleeuwen ontstaan als een groepje hoeven. In de 13e eeuw maakte Boekel deel uit van de heerlijkheid Uden. In 1324 ging de heerlijkheid Uden in bestuurlijk opzicht behoren tot het Land van Ravenstein. In 1796 wordt het Land van Ravenstein stilzwijgend bij de Franse Republiek ingelijfd. 

Aan het eind van de achttiende eeuw kwamen de Peelontginningen langzaam maar zeker op gang. Na 1920 werden de zaken echter ook grootschalig aangepakt. Overal in de Peel verrezen nieuwe dorpen. Boekel was vanouds geïsoleerd gelegen. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam daar langzaam verandering in door de aanleg van klinker- en grindwegen. 

Rijksmonumenten in de gemeente Boekel

Naar boven