Aalsmeer

Fort bij Kudelstaart
Fort bij Kudelstaart
Credit
wikimedia commons - Defence Line Amsterdam
37
37
6
51

Gemeente Aalsmeer
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1431 EH, Aalsmeer
Postadres: Postbus 253, 1430 AG Aalmeer
0297 - 387575
info@aalsmeer.nl
www.aalsmeer.nl

Aalsmeer is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer omvat het dorp Aalsmeer dat aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ligt, en de gehuchten / dorpen Calslagen, Kudelstaart, Oosteinde en Vrouwentroost. In Aalsmeer staan vele monumenten. Monumenten zijn objecten die een algemeen belang vertegenwoordigen. Het gaat hierbij om cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap.

Monumentenlijst

Aalsmeer kent vele monumenten. Meestal betreft het gebouwen, maar ook bruggen, parken en begraafplaatsen kunnen als monument worden aangemerkt. Aalsmeer heeft rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Monument Aalsmeerderweg 201 , Aalsmeer - DennisM.jpg
Monument Aalsmeerderweg 201
Wikimedia commons - DennisM
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde gemeentelijke dorpsgezichten

De gemeente Aalsmeer kent 8 gebieden die zijn aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 

Monumentenzorg Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Voor meer informatie over de regels omtrent het (ver)bouwen in of aan een monument kunt u de Handleiding wonen in een monument raadplegen. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Handleiding wonen in een monument

Afbeelding
Schildje_gemeentelijk_monument_Aalsmeer

Monumentenschildje

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Aalsmeer zet in op duurzaamheid in brede zin: duurzame energie, circulaire economie én een kansrijke samenleving. De gemeente streeft ernaar in 2040 vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren in gemeente Aalsmeer online met alle vragen rondom duurzaam wonen zoals energiebesparing en energieopwekking. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • De gemeente Aalsmeer biedt een Duurzaamheidslening aan voor met een lage rente voor particuliere woningbezitters.
  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

 

Afbeelding
Toolbox

Restauratie subsidie

Voor werkzaamheden ten behoeve van de instandhouding van een gemeentelijk monument is een subsidie beschikbaar bij de gemeente Aalsmeer. Deze subsidie vormt een financiële compensatie voor onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten.

De subsidie bedraagt 25% van de onderhouds- en restauratiewerkzaamheden, met een maximum van € 10.000,- per jaar voor woonhuizen, en € 20.000,- per jaar voor grote monumenten.

Noord-Hollands Monumentenfonds

Heeft u een monument in de provincie Noord-Holland dat van oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning of is uw pand een provinciaal monument?

Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een financiering voor de restauratie, verduurzaming of herbestemming van uw pand.

Op het moment zijn helaas alle middelen uit het fonds benut. Door de revolverende werking komen er telkens nieuwe middelen beschikbaar. Voor de actuele mogelijkheden kunt u contact op nemen met Bernard Brons.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan (na te gaan bij de gemeente) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Heeft u verbouwplannen?  

Commissie ruimtelijke kwaliteit

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert de gemeente over o.a. het erfgoed- en monumentenbeleid. Het werk van de commissie is gericht op het behouden en versterken van het typische karakter van buurten en wijken, en het beschermen van de rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten die Aalsmeer rijk is.

Om verrassingen te voorkomen is het verstandig om, voordat u een ontwerp maakt of laat maken, eerst bij de gemeente het betreffende deel van de welstandsnota of monumentennota op te vragen of het van de gemeentelijke website te downloaden. Wanneer het om een ingrijpend bouwplan gaat is het zeer raadzaam eerst op grond van een schetsontwerp een principe oordeel van de commissie te vragen (vooroverleg).

Neem contact op via ruimtelijkekwaliteit@amstelveen.nl of 020 - 5404296.

Kaart van de Haarlemmermeer
Ligging van de Spieringmeer, (oude) Haarlemmermeer en Leidsemeer, op een kaart van A.J. Enschedé (1870), naar de kaart van Symen Fransz. van der Merwen uit 1578.

Geschiedenis Aalsmeer

In 1133 duikt de naam Aalsmeer, Aelsmer of Alsmar voor het eerst op in de geschiedenis. In de 12e eeuw omvatte Aalsmeer een gebied dat nog nauwelijks was ontgonnen. De venen, ten oosten van de meren, was nog een wildernis van lage elzen- en wilgenbossen. In de 13e eeuw breidde de ontginning zich snel uit. Rond 1650 veranderde het gebied door de drooglegging van het Stommeer (1650), het Hornmeer (1674) en het Haarlemmermeer (1852). De drooglegging betekende het einde van de visserij en de vervening kwam tot stilstand. De de aardbeienteelt beleefde daarentegen een hoogtepunt tussen 1850 - 1885. 

In 1912 werden de Centrale Aalsmeerse Veiling en de Bloemenlust in Aalsmeer-Oost gesticht. Exact zestig jaar later gingen beide veilingen op in een nieuwe veiling, de ‘Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer’. De bloemenveiling groeide uit tot de grootste ter wereld.

Overzicht voorgevel bloemenveilingsgebouw, bloemenveiling teAalsmeer
Overzicht voorgevel bloemenveilingsgebouw, bloemenveiling te Aalsmeer
wikimedia commons - Gerard Dukker

Meer monumenten informatie

Naar boven