U bent hier

Financiële mogelijkheden onderzoeken

Onderhoud, restauratie of herbestemming

Mogelijk kunt u kiezen tussen subsidie, een (laagrentende) lening en/of fiscale aftrek. Zorg dat u informatie inwint die van toepassing is op uw situatie en die van het monument, zodat u een goede afweging kunt maken. Wat voor u de beste optie is, hangt af van het soort monument dat u heeft, de ingreep die u gaat doen, en van uw persoonlijke situatie. Ga na of u een rijksmonument of een gemeentelijk- of provinciaal monument heeft, en wat de functie van het monument is (woonhuis of anders), dit bepaalt van welke regelingen u gebruik kunt maken op het gebied van subsidie en/of laagrentende financiering.
Neem bij vragen over subsidie contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: info@cultureelerfgoed.nl, (033) 421 7 456.
Voor vragen over laagrentende financiering kunt u terecht bij het Restauratiefonds: info@restauratiefonds.nl, 088 253 9000

Subsidie

Voordat u financiering aanvraagt, is het belangrijk om vast te stellen om wat voor soort ingreep het gaat. Moeten er bijvoorbeeld enkele dakpannen worden vervangen of is het nodig om een groot deel van de kapconstructie te vervangen? Als het gaat om periodiek onderhoud, dat wil zeggen: werkzaamheden die eens in de 6 of 10 jaar opnieuw moeten gebeuren, is er sprake van onderhoud. Is de ingreep grootschaliger, dan heeft u te maken met restauratie. Het verschil tussen onderhoud en restauratie is relevant bij het aanvragen van (instandhouding)subsidie. Voor het krijgen van fiscale aftrek heeft u te maken met het onderscheid tussen onderhouds- en verbeteringskosten. Er zijn drie mogelijkheden om onderhoud en restauratie te financieren:

  • Instandhoudingssubsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van een rijksmonument dat niet primair als woonhuis wordt gebruikt. Lees meer over instandhoudingssubsidie.
  • U kunt subsidie voor restauratie aanvragen bij de provincie. De regelingen verschillen per provincie. Lees hier meer over de verschillende regelingen.
  • Wilt u onderzoeken of de herbestemming van uw pand haalbaar is? Dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Het is ook mogelijk om gelijktijdig subsidie aan te vragen voor het wind- en waterdicht houden van het pand gedurende het onderzoek. Onder deze regeling vallen alle panden van cultuurhistorische waarde. Lees meer over de financiering van herbestemming

Voor of na het vergunningstraject

In het geval van sommige provinciale regelingen wordt de subsidie pas verstrekt nadat de vergunning is verleend. In het geval van instandhoudingssubsidie wordt de subsidie toegekend op basis van een zesjarig onderhoudsplan, dus vóór het vergunningstraject. Ga bijtijds na welk scenario op uw situatie van toepassing is.

Lening

Als u een monumentaal pand gaat restaureren, kunt u voor de financiering van uw restauratie terecht bij het Restauratiefonds. Mogelijk komt u in aanmerking voor laagrentende financiering. Ook aankoop-, verduurzamings- of aanvullende financiering is mogelijk. Daarnaast kunt u gebruik maken van de kennis, tips en begeleiding van het Restauratiefonds. Lees meer over de financieringen van het Restauratiefonds.

Fiscale aftrek

Als eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud van uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen. Lees meer over deze fiscale aftrek.

Beëindiging fiscale aftrek onderhoudskosten

Op Prinsjesdag 2016 is aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat de fiscale aftrek van onderhoud aan rijksmonumenten per 1 januari 2017 zal worden beëindigd. Dit wetsvoorstel is aangehouden, zodat in 2017 fiscale aftrek voor de onderhoudskosten aan het monumentenpand blijft. Kijk hier voor de meest actuele informatie.