Weesp

Weesp
Centrum Weesp
Credit
Joost Enkelaar
203
203
104

Gemeente Weesp
Tel. 0294-491391
jboonen@weesp.nl 
www.weesp.nl

Weesp is een kleine stad en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente is ingesloten tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht. Weesp verkreeg in 1355 stadsrechten en groeide in de daaropvolgende eeuwen uit tot een vestingstad in de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Jenever en bier, evenals cacao, waren lange tijd de economische drijfveren. In de historische binnenstad zijn nog vele monumenten te vinden die aan dit verleden herinneren.

Monumentenlijst

Weesp kent 203 rijksmonumenten en 104 gemeentelijke monumenten. Daarbij is de historische binnenstad van Weesp een Rijksbeschermd stadsgezicht. Wilt u meer weten over monumenten in Weesp? 

Weesp Slijkstraat 53 - Arch

Overzichtskaart beschermd stadsgezicht Weesp

Monumentenzorg Weesp

Monumenten bepalen voor een groot deel het historische karakter van Weesp. Veel bijzondere gebouwen worden daarom beschermd en in stand gehouden. Beschermen kan door een gebouw de status van rijksmonument of gemeentelijk monument te geven. Doel van deze bescherming is dat de monumentale waarden zo goed mogelijk in stand gehouden worden, ook bij veranderingen die soms aan gebouwen nodig zijn. Gaat u uw monument of beeldbepalend pand verbouwen? 

  • voor het veranderen, verbouwen of restaureren van een monument, is het belangrijk dat u in een vroeg stadium contact opneemt met de afdeling Beheer & Ontwikkeling, team VTH;
  • u kunt bij hen terecht voor allerlei informatie over onderhoud en restauratie van monumenten. Bijvoorbeeld over onderhoud, omgevingsvergunningen en financiële ondersteuning;
  • bij uitgebreide werkzaamheden aan monumenten is de inschakeling van een gespecialiseerd adviesbureau noodzakelijk. Van architecten en aannemers wordt voldoende ervaring met restauraties verwacht.
Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monumenten of beeldbepalend pand of u overweegt er één te kopen dan komt u mogelijk aanmerking voor een subsidie voor renovatie- en restauratiewerkzaamheden en bijzonder onderhoud. De gemeente heeft een beperkt budget om jaarlijks de instandhouding van de gemeentelijke monumenten te ondersteunen.

Voor aanvullende financiering voor de instandhouding van uw gemeentelijke monument kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de cultuurfonds-hypotheek van het Restauratiefonds. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Het verduurzamen van een monument brengt heel eigen uitdagingen met zich mee. Want de monumentale waarden van het pand moeten behouden blijven. Dit vraagt om maatwerk oplossingen als het gaat om isolatie, energie besparen of opwekken. Wilt u ook iets doen om de kwaliteit van uw woning en het comfort te verbeteren én te besparen op uw energiekosten, maar weet u niet zo goed wat? 

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met de afdeling monumenten of erfgoed binnen uw gemeente. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Weesp 1649 Blaeu Atlas van Loon
Historische kaart van Weesp ca. 1649 uit "Stedenboeken van de Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Weesp

In de omgeving van Weest zijn bewoningssporen gevonden uit de IJzertijd (6de eeuw v. Chr.). Lang voordat de huidige stad Weesp ontstond was er dus al sprake van bewoning in de scherpe bocht van de Vecht. De rivier is altijd de verbindingsschakel geweest tussen de stad Utrecht en het IJsselmeer. De stad krijgt in 1355 stadsrechten. Door de strategisch ligging van de stad aan de grens tussen het machtsgebied van de graven van Holland en de bisschop van Utrecht werd de stad al vroeg omwalt. 

Na de Franse belegering in 1672 werd de verdediging van Weesp flink uitgebreid met vier bastions, waarvan twee op de Ossenmarkt, het door het graven van een gracht ontstane eiland in de Vecht. De vesting met het Torenfort aan de Ossenmarkt en de in de omgeving liggende forten maakten deel uit van de Hollandse Waterlinie en later ook van de Stelling van Amsterdam

Weesp Torenfort Ossenmarkt 1

Rijksmonumenten in de gemeente Weesp

Naar boven